دانلود جدیدترین برنامه سالانه سال 97

دانلود جدیدترین برنامه سالانه سال 97

دانلود جدیدترین برنامه سالانه سال 97

دانلود جدیدترین برنامه سالانه سال 97

 • ۰
 • ۰

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبیر

برنامه تدبیر سال تحصیلی۹۷-۹۶ براساس نگارش جدید

جدیدترین برنامه سالانه

جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی

 

فهرست 

 • مقدمه
 • اهداف دوره ابتدایی
 • چشم انداز – رویکردهای مدرسه
 • مدرسه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ – بیانیه مأموریت
 • چشم انداز آموزشگاه – مأموریت آموزشگاه
 • چرخش های تحول آفرین
 • صورت جلسه تأیید شورای مدرسه
 • اطلاعات شناسنامه ای آموزشگاه – جدول اطلاعات تعداد کلاس و دانش آموزان دبستان
 • جدول اطلاعات فیزیکی – وضعیت تجهیزات اداری هوشمند دبستان
 • جدول مشخصات کارکنان آموزشگاه
 • بررسی وضعیت مدرک تحصیلی اولیاء – برررسی وضعیت مشاغل اولیاء
 • بررسی وضعیت شاخص های اساسی آموزشگاه
 • وضعیت پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان
 • بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی آموزشگاه
 • تحلیل محیطی محور آموزش و یادگیری
 • برنامه عملیاتی محور آموزش و یادگیری
 • تحلیل محیطی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
 • برنامه عملیاتی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
 • تحلیل محیطی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
 • برنامه عملیاتی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
 • تحلیل محیطی محور سلامت و تربیت بدنی
 • برنامه عملیاتی محور سلامت و تربیت بدنی
 • تحلیل محیطی محور اداری و مالی
 • برنامه عملیاتی محور اداری و مالی
 • تقویم اجرایی بهبود فرآیند مدیریت مدرسه
 • جدول کنترل نظارت و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه سالانه دبستان
 • نحوه محاسبه سرانه

اطلاعات و مشخصات آموزشگاه

 • اطلاعات شناسنامه ای و عمومی آموزشگاه
 • اطلاعات عمومی و ساختمانی آموزشگاه
 •  تعداد کلاس و دانش آموزان آموزشگاه
 •  میثاق نامه دانش آموزی
 • مشخصات و سمت کارکنان واحد آموزشی
 • منشور اخلاقی کارکنان
 • درصد ارتقا و عدم ارتقاؤ مدرسه در سال قبل
 • نمودار درصد ارتقا و عدم ارتقا در سال قبل
 • تاییدیه برنامه
 • شناسایی قوتها و- ضعفها و فرصت ها و تهدیدها بر اساس جدول ماتریس swot
 • اهداف کلان آموزشی و پرورشی
 • جدول پیشرفت اجرایی برنامه طرح تدبیر به صورت ماهانه
 •  تقویم اجرایی بهبود فرآیند مدیریت مدرسه
 • فرم ارزیابی بهبود فرآیند
 • فرم ارزیابی بیرونی فرآیندی
 • تقویم اجرایی آموزشی و پرورشی
 • فرم بازدید معلمان
 • صورتجلسات طرح تدبیر
 • فرم های برنامه محوری و نظارت
 • فرم های پرورشی

جدول گام های تدبیر

 • شماره ۱: گام های تدوین برنامه سالانه و عملیاتی
 • جدول شماره ۲: تقویم اجرایی بهبود فرایند مدیریت مدرسه
 • جدول عنوان فرآیند (۱): برنامه ریزی (برنامه محوری)
 • مجموعه جدول ها عنوان فرآیند (۲): آموزش و یادگیری مجموعه
 • جداول عنوان فرآیند (۳): فعالیت های فوق برنامه، تربیت بدنی، سلامت و پرورشی
 • مجموعه جداول عنوان فرآیند (۴): مشارکت
 • جدول عنوان فرآیند (۵): نظارت و ارزیابی
 • جدوال عنوان فرآیند (۶): اداری و مالی
 • مجموعه جداول عنوان فرآیند (۷): خلاقیت

برنامه سالانه تدبیر

محور برنامه ریزی

محــور

 

عنوان فرایند

(نام فعالیت )

 

 

شیوه های اجرایی

واحد شاخص

وضیعت موجود

وضیعت مورد انتظار

گستره اجرا

زمان اجرا

میزان اعتبار

مسئول اجرا

در صد تحقق

برنامه ریزی

طراحی و تدوین برنامه ی سالانه جامع ، واقع بینانه و اجرایی

تشکیل و مشارکت فعال و مستمر تیم برنامه ریزی (شورای مدرسه) ،نظارت و ارزیابی

تعداد

۰

۷

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

کیفیت خود ارزیابی  انجام شده با توجه به هر یک از شاخص ها

 

تعداد

۰

۳

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

تعیین وضع موجود متناسب با نتایج خودارزیابی

تعداد

۰

۳

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

تعیین وضع مورد انتظار متناسب با قابلیت های مدرسه

کمی و کیفی

۰

خوب و به تعداد لازم

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبیر

 

محور برنامه ریزی

محــور

 

عنوان فرایند

(نام فعالیت )

 

 

شیوه های اجرایی

واحد شاخص

وضیعت موجود

وضیعت مورد انتظار

گستره اجرا

زمان اجرا

میزان اعتبار

مسئول اجرا

در صد تحقق

برنامه ریزی

طراحی و تدوین برنامه ی سالانه جامع ، واقع بینانه و اجرایی

مشارکت کارکنان در تعیین و تدوین محورهای میثاق نامه

تعداد

۰

۵

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

تعیین اقدامات اجرایی مؤثر و نوآور

 

تعداد

۰

۱۰

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

تفویض کارکنان  بر اساس ضوابط

تعداد

۰

۳

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

اولویت بندی نیازهای آموزشی

کمی و کیفی

۰

خوب

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبیر

محور برنامه ریزی

محــور

 

عنوان فرایند

(نام فعالیت )

 

 

شیوه های اجرایی

واحد شاخص

وضیعت موجود

وضیعت مورد انتظار

گستره اجرا

زمان اجرا

میزان اعتبار

مسئول اجرا

در صد تحقق

برنامه ریزی

اطلاع رسانی به کارکنان ودانش آموزان از فرایند های برنامه سالانه

– آموزش از طریق جلسات آموزشی ،تولید لوحه فشرده، بروشور،تراکت ،فضای مجازی و … ویژه همکاران

تعداد

۰

۹

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

آگاهی کارکنان از برنامه سالانه مدرسه

تعداد

۰

۱

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

آگاهی دانش اموزان از برنامه سالانه مدرسه

تعداد

۰

۳

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

آگاهی کارکنان از بندهای میثاق نامه

 

تعداد

۰

۳

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبیر

محور برنامه ریزی

محــور

 

عنوان فرایند

(نام فعالیت )

 

 

شیوه های اجرایی

واحد شاخص

وضیعت موجود

وضیعت مورد انتظار

گستره اجرا

زمان اجرا

میزان اعتبار

مسئول اجرا

در صد تحقق

برنامه ریزی

تعیین وظایف ومسئولیت هر یک از عوامل انسانی به صورت مکتوب

برگزاری جلسه و تشریح وظایف و

مسئولیت های هر یک از عوامل انسانی

کمی و کیفی

۰

۷

مدرسه

اول سال

۰

مدیر

 

ارائه وظایف افراد به صورت مکتوب  با توجه به پست سازمانی و  دستور العمل های ابلاغی

تعداد

۰

۷

مدرسه

اول سال

۰۰۰

مدیر

 

آگاهی دانش اموزان از برنامه سالانه مدرسه

تعداد

۰

۹۰

مدرسه

اول سال

۰

مدیر

 

تدوین و تنظیم  چارت سازمانی آموزشگاه

کیفی

خوب

عالی

مدرسه

اول سال

۰

مدیر

 

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبیر

محور برنامه ریزی

محــور

 

عنوان فرایند

(نام فعالیت )

 

 

شیوه های اجرایی

واحد شاخص

وضیعت موجود

وضیعت مورد انتظار

گستره اجرا

زمان اجرا

میزان اعتبار

مسئول اجرا

در صد تحقق

برنامه ریزی

تنظیم چهار چوب مشخصارزیابی

تدوین و تنظیم چهارچوب، ملاک ها

و ابزارهای ارزیابی برنامه سالانه توسط تیم برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی

تعداد

۰

۵

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

نظارت بر فرآیند اجرای برنامه و ارزیابی صحیح و به موقع از آن  

کمی و کیفی

۰

خوب

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

خود ارزیابی مستمر  مسئولین فعالیت ها

تعداد

خوب

۲

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

– تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی

کیفی

خوب

عالی

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبیر

 

محور اموزش و یادگیری

محــور

 

عنوان فرایند

(نام فعالیت )

 

 

شیوه های اجرایی

واحد شاخص

وضیعت موجود

وضیعت مورد انتظار

گستره اجرا

زمان اجرا

میزان اعتبار

مسئول اجرا

در صد تحقق

اموزش و یادگیری

زمینه سازی انجام مطالعات پژوهی نظیر اقدام پژوهی،درس پژوهی

– تشکیل گروه های درس پژوهی  جهت انجام فعالیت های پژوهشی

تعداد

۰

۳

مدرسه

طول سال

۰

 

 

تعیین جلسات آموزشی ویژه گروه های درس پژوه

تعداد

۰

۲

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

شناسایی، اولویت بندی و  مستند سازی مسائل مبتلا به مدرسه

با مشارکت تیم های پژوهشی

کیفی و کمی

خوب

عالی

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

برگزاری جلسات آموزشی با محوریت مباحث علمی

تعداد

۰

۸

مدرسه

طول سال

۲۰۰هزار

مدیر

 

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبیر

محور اموزش و یادگیری

محــور

 

عنوان فرایند

(نام فعالیت )

 

 

شیوه های اجراییمشاهده و دانلود فایل

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی