دانلود جدیدترین برنامه سالانه سال 97

دانلود جدیدترین برنامه سالانه سال 97

دانلود جدیدترین برنامه سالانه سال 97

دانلود جدیدترین برنامه سالانه سال 97

کلمات کلیدی

گام به گام پاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتم

گام به گام درس مطالعات اجتماعی هفتم

گام به گام درس مطالعات اجتماعی

پاورپوینت گام به گام پاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتم

فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتم

فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی

جواب فعالیت های درس هشتم مطالعات اجتماعی هفتم

جواب فعالیت های درس مطالعات اجتماعی هفتم

جواب فعالیت های درس مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس 24 مطالعات اجتماعی هفتم

گام به گام علوم تجربی پایه هفتم فصل ۱ تا 15

گام به گام علوم تجربی پایه هفتم

سفره سلامت و دوستی

سفره سلامت مدارس

سفره سلامت علوم هفتم

سفره سلامت علوم

سفره سلامت در مدرسه

سفره سلامت در مدارس ابتدایی

سفره سلامت در مدارس

سفره سلامت در علوم

تزیین سفره سلامت در مدرسه

تحقیق در مورد سفره سلامت علوم هفتم

پاورپوینت سلول و سازمان بندی آن

عکس سلول و سازمان بندی آن

سلول و سازمان بندی آن علوم هفتم

سلول و سازمان بندی آن

سلول ها و سازمان بندی آنها

سلول ها و سازمان بندی آن

سلول سازمان بندی آن

تحقیق سلول و سازمان بندی آن

بایگانی
 • ۰
 • ۰

راهنمای گام به گام فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی و معارف پاسخ تأمل جستجو نمونه یابی و تمرین‌های کل کتاب

 

راهنمای گام به گام فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی و معارف پاسخ تأمل جستجو نمونه یابی و تمرین‌های کل کتاب

 

گام به گام فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی و معارف

مباحث :
بخش اوّل: معنا و قلمرو فلسفه
فلسفه چیست (۱)
فلسفه چیست (۲)
فلسفه چیست (۳)
** بخش دوم: نخستین فلاسفۀ یونان
آغاز فلسفه
شهید راه حکمت
گوهرهای اصیل و جاودانه
اندیشمندی منظم و موشکاف
فلسفه بعد از ارسطو

راهنمای گام به گام فلسفه پایه یازدهم رشته انسانی و معارف پاسخ تأمل جستجو نمونه یابی و تمرین‌های کل کتاب

اگر ادراک انسان مقیاس حقیقت و واقعیت باشد,چه پیامدهایی به دنبال دارد؟

هیچ کس نمی تواند عاقل تر از دیگری باشد.

پس علم و دانش بی اعتبار می شود و هیچ کس حق تعلیم و آموزش به دیگران را نخواهد داشت.

حقیقته جنبه خصوصی و شخی پیدا می کند و حق باطل از هم جدا نشدنی می شوند.

هر کس نظر خودش را می گوید و پا فشاری می کند

که همان حقیقت است.

آیا سفسطه به زمان خاصی تعلق دارد؟

خیر,چون سفسطه علمی رغم اینکه استدلال عقلانی نادرست است.

اماوجود آن باعث گسترش علم و فلسفه می شود چرا که فیلسوفان در جهت اقناع عقلانی سفسطه گران بر می آیند.

♥دانلود فایل♥

برچسب ها,,,,,,

 • دانشکده ها 01
 • ۰
 • ۰

پاورپوینت گام به گام پاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتم

پاورپوینت گام به گام پاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتم

پاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتم

مصالعات اجتماعی هفتم

گام به گام
۸ درس مدنی
۸ درس تاریخ
۸ درس جغرافیا


♥مشاهده و دانلود فایل♥

پاورپوینت گام به گام پاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتم

شامل

فعالیتهای درس اول

فعالیتهای درس دوم

فعالیتهای درس سوم

فعالیتهای درس چهارم

فعالیتهای درس پنچم

فعالیتهای درس ششم

فعالیتهای درس هفتم

فعالیتهای درس هشتم

فعالیتهای درس نهم

فعالیتهای درس ده

فعالیتهای درس یازده

فعالیتهای درس دوازده

فعالیتهای درس سیزده

فعالیتهای درس چهارده

فعالیتهای درس پانزده

فعالیتهای درس شانزدهم

فعالیتهای درس هفده

فعالیتهای درس نوزدهم

فعالیتهای درس بیست

فعالیتهای درس بیست یک

فعالیتهای درس بیست دو

فعالیتهای درس بیست و سه

فعالیتهای درس بیست و چهار


♥مشاهده و دانلود فایل♥

پاورپوینت گام به گام پاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۲ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۳ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۴ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۵ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۶ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۷ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۸ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۹ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۰ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۱ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۲ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۳ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۴ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۵ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۶ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۷ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۱۹ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۲۰ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۲۱ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۲۲ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۲۳ مطالعات اجتماعی هفتم


پاسخ فعالیت های درس ۲۴ مطالعات اجتماعی هفتم
♥مشاهده و دانلود فایل♥


پاسخ فعالیت های درس 13 مطالعات اجتماعی هفتمپاسخ فعالیت های درس 17 مطالعات اجتماعی هفتمپاسخ فعالیت های درس 19 مطالعات اجتماعی هفتمپاسخ فعالیت های درس 23 مطالعات اجتماعی هفتمپاسخ فعالیت های درس 6 مطالعات اجتماعی هفتمپاسخ فعالیت های درس مطالعات اجتماعی هشتمپاسخ فعالیت های درس مطالعات اجتماعی هفتمپاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعیپاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتمپاورپوینت گام به گام پاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتمجواب فعالیت های درس 13 مطالعات اجتماعی هفتمجواب فعالیت های درس 17 مطالعات اجتماعی هفتمجواب فعالیت های درس 19 مطالعات اجتماعی هفتمجواب فعالیت های درس 21 مطالعات اجتماعی هفتمجواب فعالیت های درس 22 مطالعات اجتماعی هفتمجواب فعالیت های درس 23 مطالعات اجتماعی هفتمجواب فعالیت های درس 24 مطالعات اجتماعی هفتم,جواب فعالیت های درس مطالعات اجتماعی هشتمجواب فعالیت های درس مطالعات اجتماعی هفتمجواب فعالیت های درس هشتم مطالعات اجتماعی هفتمدرس مطالعات اجتماعی,فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعیفعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتمگام به گام پاسخ فعالیت‌های درس مطالعات اجتماعی هفتمگام به گام درس مطالعات اجتماعی,گام به گام درس مطالعات اجتماعی

هفتم


 • دانشکده ها 01
 • ۰
 • ۰

گام به گام علوم تجربی پایه هفتم فصل ۱ تا 15

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل ۱ تجربه و تفکر

گام به گام علوم تجربی پایه هفتم فصل ۱ تا 15

دانلود فایل

گام به گام علوم تجربی پایه هفتم

 

این فایل از فصل یک تا فصل پانزده در یک فایل فشرده آماده برای معلمان عزیز دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم.

از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

از فصل یک تا پنچم فرمت فایل پاورپوینت و پی دی اف بقیه فصلها فرمت پی دی اف

 

علوم تجربی هفتم فصل ۱ تجربه و تفکر

علوم تجربی هفتم

شامل:
فعالیت صفحه ۴
فعالیت صفحه ۵
گفت و گو کنید صفحه ۴
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۵

گام به گام علوم تجربی پایه هفتم فصل ۱ تا 15

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۲ اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل2 اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

 

علوم تجربی هفتم فصل۲ اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

علوم تجربی هفتم

شامل:
فعالیت صفحه ۷
فعالیتهای صفحه ۸
فعالیتهای صفحه ۹
خود را بیازمایید صفحه ۹
گفت و گو کنید صفحه ۱۱

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۳ اتم ها الفبای مواد

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل3 اتم ها الفبای مواد

علوم تجربی هفتم فصل۳ اتم ها الفبای مواد

علوم تجربی هفتم
شامل:
فعالیت صفحه۱۴ 
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۵
فعالیت صفحه ۱۵
فعالیت صفحه ۱۶
فکر کنید صفحه ۱۶
آزمایش کنید صفحه ۱۸
فکر کنید صفحه ۱۹
فعالیت صفحه ۲۰
فکر کنید صفحه ۲۱
آزمایش کنید صفحه ۲۲
آزمایش کنید صفحه ۲۲
گفت و گو کنید صفحه ۲۳
آزمایش کنید صفحه ۲۳
فکر کنید صفحه ۲۴

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۴ مواد پیرامون ما

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل4 مواد پیرامون ما

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۴ مواد پیرامون ما

علوم تجربی هفتم فصل۴ مواد پیرامون در دو فایل :پی دی اف و پاورپوینت  بعد از خرید لینک دانلود 

این دو فایل رو میتوانید دانلود کنید.

علوم تجربی

شامل:
فعالیت صفحه ۲۷
فکر کنید صفحه ۲۸
آزمایش کنید(۱) صفحه۲۹
آزمایش کنید(۲) صفحه ۲۹
فعالیت صفحه ۳۰
گفت و گو کنید صفحه ۳۱
آزمایش کنید صفحه ۳۱
سوال متن صفحه ۳۲
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۳۲

پاورپوینت پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۵ از معدن تا خانه

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل5 از معدن تا خانه

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۵ از معدن تا خانه

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۵: از معدن تا خانه

شامل:
فکر کنید صفحه ۳۷
فکر کنید صفحه ۳۹
خود را بیازمایید صفحه ۳۹
فعالیت صفحه ۴۰
آزمایش کنید صفحه ۴۰
آزمایش کنید صفحه ۴۱
فکر کنید صفحه ۴۱
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۴۳
گفت و گو کنید صفحه ۴۳
فعالیت صفحه ۴۴
فکر کنید صفحه ۴۴
گفت و کو کنید صفحه ۴۵

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۶ سفر آب روی زمین

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل6 سفر آب روی زمین

علوم تجربی هفتم فصل۶ سفر آب روی زمین

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل ۶: سفر آب روی زمین

شامل:
گفت و گو کنید صفحه ۴۷
آزمایش کنید صفحه ۴۷
فعالیت صفحه ۴۸
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۴۸
آزمایش کنید صفحه ۴۸
فعالیت صفحه ۴۹
خود را بیازمایید صفحه ۵۱
گفت و گو کنید صفحه ۵۲
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۵۳

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۷ سفر آب درون زمین

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل7 سفر آب درون زمین

علوم تجربی هفتم فصل۷ سفر آب درون زمین

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۷: سفر آب درون زمین

علوم تجربی

شامل:
فعالیت صفحه ۵۵
آزمایش کنید صفحه ۵۵
فکر کنید صفحه ۵۶
آزمایش کنید صفحه ۵۶
فکر کنید صفحه ۵۷
فعالیت صفحه ۵۷
فکر کنید صفحه ۵۸
گفت و گو کنید صفحه ۵۹
فعالیت صفحه ۶۰
آزمایش کنید صفحه ۶۰
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۶۱
گفت و گو کنید صفحه ۶۱

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۸ انرژی و تبدیل‌های آن

 پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل8 انرژی و تبدیل‌های آن

علوم تجربی هفتم فصل۸ انرژی و تبدیل‌های آن

 

علوم تجربی

شامل:
فعالیت صفحه ۶۳
فکر کنید صفحه ۶۴
آزمایش کنید صفحه ۶۴
خود را بیازمایید صفحه ۶۶
فعالیت صفحه ۶۷
فکر کنید صفحه ۶۷
فعالیت صفحه ۶۸
آزمایش کنید صفحه ۶۸
فکر کنید صفحه ۶۹
خود را بیازمایید صفحه ۷۰
خود را بیازمایید صفحه ۷۱
فکر کنید صفحه ۷۲
فکر کنید صفحه ۷۲

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۹ منابع انرژی

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل9 منابع انرژی

 

 

علوم تجربی هفتم فصل۹ منابع انرژی

 

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۹: منابع انرژی

علوم تجربی

شامل:
فعالیت صفحه ۷۳
فغالیت صفحه ۷۴
فعالیت صفحه ۷۵
فعالیت صفحه ۷۶
فعالیت صفحه ۷۷
فکر کنید صفحه ۷۹

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل10 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل10 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

علوم تجربی هفتم فصل10 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل10: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

 

علوم تجربی هفتم

شامل:
فعالیت صفحه 83
آزمایش کنید صفحه 83
فعالیت صفحه 84
فعالیت صفحه 84
آزمایش کنید صفحه 85
فکر کنید صفحه 85
فعالیت صفحه 86
آزمایش کنید صفحه 87
فعالیت صفحه 88
آزمایش کنید صفحه 88
فعالیت صفحه 88
فکر کنید صفحه 89
خود را بیازمایید صفحه 89
فعالیت صفحه 89
فکر کنید صفحه 90

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۱۱ سلول و سازمان بندی آن

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل11 سلول و سازمان بندی آن

علوم تجربی هفتم فصل۱۱ سلول و سازمان بندی آن

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۱۱: سلول و سازمان بندی آن

 

علوم تجربی هفتم

شامل:
فعالیت صفحه ۹۳
فعالیت صفحه ۹۴
گفت و گو کنید صفحه ۹۵
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۹۵
فعالیت صفحه ۹۷
آزمایش کنید صفحه ۹۷
فعالیت صفحه 98

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۱۲ سفره سلامت

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل12 سفره سلامت

علوم تجربی هفتم فصل۱۲ سفره سلامت

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۱۲: سفره سلامت
علوم تجربی هفتم
شامل:
فعالیت صفحه ۱۰۲
آزمایش کنید صفحه ۱۰۲
آزمایش کنید صفحه ۱۰۳
فعالیت صفحه ۱۰۵
فکر کنید صفحه ۱۰۶
فعالیت صفحه ۱۰۶
فعالیت صفحه ۱۰۸
فعالیت صفحه ۱۰۸
فعالیت صفحه ۱۰۹

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل۱۳ سفر غذا

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل13 سفر غذا

علوم تجربی هفتم فصل۱۳ سفر غذا

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل۱۳: سفر غذا

علوم تجربی هفتم

شامل:

فکر کنید صفحه ۱۱۰ علوم تجربی هفتم
فعالیت صفحه ۱۱۲علوم تجربی هفتم
فعالیت صفحه ۱۱۲علوم تجربی هفتم
فکر کنید صفحه ۱۱۲علوم تجربی هفتم
فکر کنید صفحه ۱۱۳علوم تجربی هفتم
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۱۴علوم تجربی هفتم
فکر کنید صفحه ۱۱۵علوم تجربی هفتم
گفت و گو کنید صفحه ۱۱۶علوم تجربی هفتم
فعالیت صفحه ۱۱۶علوم تجربی هفتم

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل ۱۴ گردش مواد

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل 14 گردش مواد

علوم تجربی هفتم فصل ۱۴ گردش مواد

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل ۱۴: گردش مواد

علوم تجربی هفتم

شامل:

گفت و گو کنید صفحه ۱۱۸علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
فعالیت صفحه ۱۱۸علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۱۹علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
آزمایش کنید صفحه ۱۱۹علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
فعالیت صفحه ۱۲۰علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
فکر کنید صفحه ۱۲۱علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
فعالیت صفحه ۱۲۲علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
فعالیت صفحه ۱۲۲علوم تجربی هفتم فصل ۱۴
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۲۳علوم تجربی هفتم فصل ۱۴

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل ۱۵ تبادل با محیط

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل 15 تبادل با محیط

علوم تجربی هفتم فصل ۱۵ تبادل با محیط

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل ۱۵: تبادل با محیط

علوم تجربی هفتم

شامل:
گفت و گو کنید صفحه ۱۲۵ علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
فعالیت صفحه ۱۲۵علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
فعالیت صفحه ۱۲۵علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
فعالیت صفحه ۱۲۶علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۲۶علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
گفت و گو کنید صفحه ۱۲۷علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
آزمایش کنید صفحه ۱۲۷علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
آزمایش کنید صفحه ۱۲۸علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۲۹علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
فکر کنید صفحه ۱۲۹علوم تجربی هفتم فصل ۱۵
گفت و گو کنید صفحه ۱۲۹علوم تجربی هفتم فصل ۱۵

 

دانلود فایل

 

 

برچسب: ,,,

 • دانشکده ها 01
 • ۰
 • ۰

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل12 سفره سلامت

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل12 سفره سلامت

علوم تجربی هفتم فصل12 سفره سلامت

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل12: سفره سلامت
علوم تجربی هفتم
شامل:
فعالیت صفحه 102
آزمایش کنید صفحه 102
آزمایش کنید صفحه 103
فعالیت صفحه 105
فکر کنید صفحه 106
فعالیت صفحه 106
فعالیت صفحه 108
فعالیت صفحه 108
فعالیت صفحه 109

این پی دی اف آموزشی ,

 

با3 صفحه جذاب و قابل ویرایش و تهیه و تنظیم شده است.

 

با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و با کیفیتی بالا و دسته بندی

 

مطالب سعی کرده ایم

 

یادگیری مطالب را برای معلمان عزیز

 

دانش آموزان عزیز

 

تسهیل بخشیم.

 

با انتخاب این پی دی اف

 

از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.

 

بدیهی است

 

عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز

 

در جهت گسترش علم و دانش روزافزون

 

همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است

 

مناسب برای معلمان , دانش آموزان و اولیای گرامی

 

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل12 سفره سلامت

 

 

 


دانلود فایل
برچسب: ,,,

 • دانشکده ها 01
 • ۰
 • ۰

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل11 سلول و سازمان بندی آن

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل11 سلول و سازمان بندی آن

علوم تجربی هفتم فصل11 سلول و سازمان بندی آن

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل11: سلول و سازمان بندی آن

 

علوم تجربی هفتم

شامل:
فعالیت صفحه 93
فعالیت صفحه 94
گفت و گو کنید صفحه 95
اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 95
فعالیت صفحه 97
آزمایش کنید صفحه 97
فعالیت صفحه 98

این پی دی اف آموزشی ,
 
با3 صفحه جذاب و قابل ویرایش و تهیه و تنظیم شده است.
 
با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و با کیفیتی بالا و دسته بندی
 
مطالب سعی کرده ایم
 
یادگیری مطالب را برای معلمان عزیز
 
دانش آموزان عزیز
 
تسهیل بخشیم.
 
با انتخاب این پی دی اف
 
از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.
 
بدیهی است
 
عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز
 
در جهت گسترش علم و دانش روزافزون
 
همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است
 
مناسب برای معلمان , دانش آموزان و اولیای گرامی
 

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل11 سلول و سازمان بندی آن

 

 

دانلود فایل

برچسب: پاسخ کل فعالیت های علوم تجربیپاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل11 سلول و سازمان بندی آنپاورپوینت درس سلول و سازمان بندی آنپاورپوینت سلول و سازمان بندی آنتحقیق در مورد سلول و سازمان بندی آنتحقیق درباره سلول و سازمان بندی آنتحقیق سلول و سازمان بندی آندانلود پاورپوینت سلول و سازمان بندی آنسلول سازمان بندی آنسلول ها و سازمان بندی آنسلول ها و سازمان بندی آنهاسلول و سازمان بندی آنسلول و سازمان بندی آن علوم هفتمعکس سلول و سازمان بندی آنعلوم تجربی هفتم فصل11 سلول و سازمان بندی آنفصل11 سلول و سازمان بندی آنفعالیت های علوم تجربی هفتم فصل11فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل11 سلول و سازمان بندی آنفیلم در مورد سلول و سازمان بندی آنفیلم درباره سلول و سازمان بندی آنفیلم درباره ی سلول و سازمان بندی آن,کل فعالیت های علوم تجربی هفتمکل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل11کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل11 سلول و سازمان بندی آن 

 
 • دانشکده ها 01
 • ۰
 • ۰

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل10 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل10 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

علوم تجربی هفتم فصل10 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم
فصل10: گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

 

علوم تجربی هفتم

شامل:
فعالیت صفحه 83
آزمایش کنید صفحه 83
فعالیت صفحه 84
فعالیت صفحه 84
آزمایش کنید صفحه 85
فکر کنید صفحه 85
فعالیت صفحه 86
آزمایش کنید صفحه 87
فعالیت صفحه 88
آزمایش کنید صفحه 88
فعالیت صفحه 88
فکر کنید صفحه 89
خود را بیازمایید صفحه 89
فعالیت صفحه 89
فکر کنید صفحه 90

این پی دی اف آموزشی ,
با6 صفحه جذاب و قابل ویرایش و تهیه و تنظیم شده است.
با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و با کیفیتی بالا و دسته بندی
مطالب سعی کرده ایم
یادگیری مطالب را برای معلمان عزیز
دانش آموزان عزیز
تسهیل بخشیم.
با انتخاب این پی دی اف
از تدریس و آموزش لذت خواهید برد.
بدیهی است
عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب و دلسوز
در جهت گسترش علم و دانش روزافزون
همه دانشجویان علم با ظرافت خاص جمع آوری شده است
مناسب برای معلمان , دانش آموزان و اولیای گرامی

پاسخ کل فعالیت های علوم تجربی هفتم فصل10 گرما و بهینه سازی مصرف انرژی

 

 

دانلود فایل

 
 برچسب: ,,
 • دانشکده ها 01
 • ۰
 • ۰

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

 

دانلود برنامه ی سالانه و تقویم اجرایی طرح تدبیر سال تحصیلی97-98براساس نگارش جدید در دو نمونه ی متفاوت

توضیحات و فهرست آنچه که در این فایل موجود است

دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

♥مشاهده و دانلود فایل♥

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

برنامه تدبیر چیست؟؟

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

برنامه تدبیر یک سیستم هدفمند با رویکرد مشارکت همه ی اعضای مدرسه

از مدیر تا دانش آموزان برای پیشرفت مدرسه از وضعیت و امکاناتی

که در ابتدای سال موجود می باشد به یک وضعیت مطلوب تر در همه ی زمینه ها می باشد

برنامه صرفا باهدف تسهیل و ساده تر شدن اجرای برنامه پس از دریافت

نظرات و پیشنهادات همکاران توسط دفتر محترم دبستانی وزارت صورت گرفته است.
بویژه در محور برنامه ریزی که محاسبه وضعیتها مقداری

برای همکاران مبهم بود حذف شده است  ارزیابی اولیه و خلاقیت فرم خودارزیابی

امسال هیچ گونه نمره ای توسط مدیر قرار داده نمی شود

و این وظیفه مدرسان و ارزیابان تدبیر خواهد بود.

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

 

عمده تعغیرات برنامه بر اساس سال جدید

1– عناوین و فعالیت ها
2– عناوین مورد نظر معاونت های مختلف ستادی
3- تفکیک برنامه ریزی از فرایند های دیگر
4- شیوه ی امتیاز دهی در خودارزیابی اولیه و پایانی
5- فرمول محاسبه رشد
6- شکل و محتوای جداول

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

 

ملاک هافعالیتها امتیازبراساس تغییرات واصلاحات راهنمای برنامه

محور آموزش ویادگیری:7ملاک_22فعالیت_سقف امتیاز98
محورفوق برنامه وپرورشی:5ملاک_22فعالیت_سقف امتیاز49
محورسلامت وتربیت بدنی:7ملاک_37فعالیت_سقف امتیاز56
محور مشارکت:3ملاک_9فعالیت_سقف امتیاز35
محور نظارت:1ملاک_3فعالیت_سقف امتیاز21
محور اداری مالی:2ملاک_11فعالیت_سقف امتیاز21
محور برنامه ریزی:2ملاک_6فعالیت_سقف امتیاز14
محور خلاقیت:1ملاک_4فعالیت _سقف امتیاز 7

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

محور برنامه ریزی توسط ارزیاب بیرونی ارزش گذاری می شود

تعداد ملاک ها28

تعداد فعالیتها :114

جمع امتیاز 301عداد ملاک ها از 36 به28 ملاک کاهش یافته است.
تعداد فعالیت ها از146 تا به114 کاهش یافته است

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

 

مقدمه
اهداف دوره ابتدایی
چشم انداز – رویکردهای مدرسه
مدرسه در افق چشم انداز 1404 – بیانیه مأموریت
چشم انداز آموزشگاه – مأموریت آموزشگاه
چرخش های تحول آفرین
صورت جلسه تأیید شورای مدرسه
اطلاعات شناسنامه ای آموزشگاه – جدول اطلاعات تعداد کلاس و دانش آموزان دبستان
جدول اطلاعات فیزیکی – وضعیت تجهیزات اداری هوشمند دبستان
جدول مشخصات کارکنان آموزشگاه
بررسی وضعیت مدرک تحصیلی اولیاء – برررسی وضعیت مشاغل اولیاء
بررسی وضعیت شاخص های اساسی آموزشگاه
وضعیت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی آموزشگاه
تحلیل محیطی محور آموزش و یادگیری
برنامه عملیاتی محور آموزش و یادگیری
تحلیل محیطی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
برنامه عملیاتی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
تحلیل محیطی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
برنامه عملیاتی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
تحلیل محیطی محور سلامت و تربیت بدنی
برنامه عملیاتی محور سلامت و تربیت بدنی
تحلیل محیطی محور اداری و مالی
برنامه عملیاتی محور اداری و مالی
تقویم اجرایی بهبود فرآیند مدیریت مدرسه
جدول کنترل نظارت و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه سالانه دبستان
نحوه محاسبه سرانه

 

اطلاعات و مشخصات آموزشگاه

 

اطلاعات شناسنامه ای و عمومی آموزشگاه 
اطلاعات عمومی و ساختمانی آموزشگاه
تعداد کلاس و دانش آموزان آموزشگاه
میثاق نامه دانش آموزی
مشخصات و سمت کارکنان واحد آموزشی
منشور اخلاقی کارکنان
درصد ارتقا و عدم ارتقاؤ مدرسه در سال قبل
نمودار درصد ارتقا و عدم ارتقا در سال قبل
تاییدیه برنامه
شناسایی قوتها و- ضعفها و فرصت ها و تهدیدها بر اساس جدول ماتریس swot
اهداف کلان آموزشی و پرورشی
جدول پیشرفت اجرایی برنامه طرح تدبیر به صورت ماهانه
تقویم اجرایی بهبود فرآیند مدیریت مدرسه
فرم ارزیابی بهبود فرآیند
فرم ارزیابی بیرونی فرآیندی
تقویم اجرایی آموزشی و پرورشی
فرم بازدید معلمان
صورتجلسات طرح تدبیر
فرم های برنامه محوری و نظارت
فرم های پرورشی

 

جدول گام های تدبیر6 جدول برنامه تدبیر

جدول شماره 1 مربوط به گام های پنجگانه تدوین برنامه عملیاتی سالانه است
جدول شماره 2 چارچوب برنامه عملیاتی سالانه مدرسه بر اساس فرم شماره 6 است
جدول شماره 3 فعالیت های اجرای برنامه تدبیر است
جدول شماره 4 نمونه فرم پیشنهادی خودارزیابی مسئولین فعالیت ها است
جدول شماره 5 نمونه فرم ارزیابی فرایندی (ویژه بازدیدهای طی سال تحصیلی) است
جدول شماره 6 فرم ارزیابی بهبود فرایندها است

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

 

برنامه عملیاتی دبستان

فهرست مطالب

فصل یک : مقدمه 5

مقدمه 5

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 6

برنامه در افق چشم انداز 1404 7

اهداف دوره ابتدایی 9

اهداف طرح تدبیر 11

دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

فصل دوم : مشخصات آموزشگاه 12

الف  شناسنامه آموزشگاه : 12

ب- امکانات و تجهیزات : 12

ج- مشخصات فیزیکی مدرسه : 13

د ) نهادهای فرهنگی ، علمی ، هنری و مذهبی مرتبط با مدرسه : 13

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

فصل سوم : نیروی انسانی 14

 مشخصات مدیر و کادر اداری : 14

 فهرست کارکنان آموزشی و پرورشی آموزشگاه : 14

2-1 : مشخصات نیروی اداری مدرسه در یک نگاه 15

3- آمار معلمان و مشخصات آنان : 15

4- آمار دانش آموزان به تفکیک پایه : 16

5- آمار اعضای شوراهای موجود در مدرسه : 16

5-1 :  اعضای شورای مدرسه : 17

5-2 :  اعضای شورای معلمان : 17

5-3 :  اعضای شورای مالی : 18

5-4 :  اعضای شورای دانش آموزی : 18

5- 5 :  اعضای شورای انجمن اولیا : 18

6- میزان سواد اولیا : 19

7- میزان جلب مشارکت های مردمی : 19

* جدول تعیین نیازها و اولویت های مدرسه و تدوین اهداف : 20

تعاریف اصطلاحات 20

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

فصل چهـارم : تقـویم اجـرایی 23

1-تقویم اجرایی مدرسه در یک نگاه 23

2- تقویم اجرایی برنامه ها و مناسبت ها 24

 جدول زمان بندی شورای مدرسه 34

 جدول زمان بندی شورای معلمان 35

 جدول زمان بندی انجمن اولیا و مربیان 36

 جدول زمان بندی شورای دانش آموزی 37

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

فصل پنجم : برنامه عملیاتی 38

گام های تدوین برنامه سالانه و عملیاتی 38

جدول شماره 3 محور 2 : آموزش و یادگیری 39

جدول شماره 3 محور 3 : فعالیتهای پرورشی و فوق برنامه 46

جدول شماره 3 محور 4  : تربیت بدنی و سلامت 51

جدول شماره 3 محور 5  : مشارکت 59

جدول شماره 3 محور 6  : اداری و مالی 62

جدول شماره 3 محور 8  : نظارت و ارزیابی 64

جدول ماتریس وswot  : 65

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

فصل ششم : ضمائم و اسناد 66

الف  میثاق نامه ها 66

میثاق نامه وپایبندی اولیاء دانش آموزان دبستان 66

میثاق نامه و پایبندی کارکنان دبستان 67

میثاق نامه و پایبندی دانش آموزان دبستان 69

دانلود جدیدترین طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

 

فصل یک : مقدمه

 

مقدمه

در سال

اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل وزارت آموزش و پرورش

رویکردها و الگوهای مختلفی برای مهندسی مجدد تحول و کیفیت بخشی

در نظام تعلیم و تربیت ارائه نموده است

در این کوشش گسترده به دنبال افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت آینده

سازان این مرز و بوم سترگ ، خاصه مقطع ابتدایی می باشد

که در سال گذشته به صورت طرح اجرا و در سال جدید با عنوان برنامه تدبیر به کلیه

مدارس دارای مدیران مستقل ابلاغ گردیده است .

صاحب نظران و مدیران الگوی در مدیریت مدرسه ارائه داده اند

که در آن اندیشه ها ، توانایی ها ، خلاقیت ها ،

مهارت ها و تجارب منابع انسانی را گران بهاترین دارایی و سرمایه دانسته

و مدیریت آن را مهمترین وظیفه مدیران و مدیریت تشخیص داده اند

که با اتکا به آن می توان بسیاری از مشکلات و مسائل را برطرف نمود .

بر این اساس مدیریت مدرسه را مدیریت منابع انسانی ،

دانش آموزان ، معلمان با کارکنان اولیا و تسهیل شرایط برای اشتراک دانش ،

تجربه ، مهارت ، توانایی و .... برای آنها دانست .

این برنامه مدارس دوره ابتدایی را با نهادینه کردن بنرماه محوری ،

مشارکت جویی و ارزیابی مستمر و بهبود کیفیت عملکرد مدرسه به

سطح و میزانی از اعتماد و اطمینان و تعالی می رساند که مدیران می توانند

آمادگی خود را برای ارزیابی شدن توسط ارزیابان بیرونی و مسئولان اعلام نمایند .

با توجه به اینکه مدرسه نقشی مهم در رویارویی ، خلاقیت و استعدادهای دانش آموزان ایفا می نماید

و قادر است تفکر خلاق و پویا را پرورش دهد و انسان هایی مولد

و نوآور و خلاق و کاوشگر را تربیت کند . مدرسه به عنوان یک واحد

عملیاتی نظام آموزشی و پرورشی و به عنوان مکانی که تعلیم و تربیت رسمی

در آن جریان دارد و سیال الست توانایی دارد قدرت فکر و مهارت ذهنی فراگیران

خود آنگونه تقویت کند که به سهولت بتواند برای دست یابی به راه حل های مناسب

و واقع بینانه به آفرینش ایده های جدید بپردازد و یا می تواند با ارائه تکلیف

و عدم توجه به تفاوت های فردی و یا عدم شناخت و بی توجهی

به ویژگی های فراگیران سبب شود که قدرت خلاقیتشان به تدریج کاهش یابد .

پس باید گفت : که یک مدرسه دارای برنامه ی مرتب و اعضای متعهد

و معلمان مسئولیت پذیر بهترین محیط برای پرورش دانش آموزان

خلاق و نوآور است . بنابراین اگر پرورش خلاقیت و رشد و تعالی آینده

سازان ما دارای اهمیت باشد مدیریت مدرسه باید با برنامه ریزی دقیق

و با مشارکت همه ی آنان به بهترین کیفیت دست یابد .

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

در سند تحول بنیادین، به این نکته اشاره شده است که عرصه ی تعلیم و تربیت

یکی از مهم ترین زیرساخت های تعالی همه جانبه ی کشور و ابزاری جدی

در راستای ارتقای سرمایه ی انسانی شایسته ی کشور در زمینه های گوناگون است

و از این رو، تحقق آرمان های متعالی انقلاب اسلامی ایران همچون احیای تمدن

عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در بین ملت ها و کسب آمادگی

برای برقراری عدالت و معنویت در جهان در گرو تربیت انسان های عالم،

متقی و آزاده و خلاق است و این تعلیم و تربیت باید بتواند «حیات طیبه»، «جامعه ی عدل

جهانی» و «تمدن اسلامی – ایرانی» را تحقق بخشید. در پرتو چنین

سرمایه ی انسانی متعالی است که جامعه بشری آمادگی تحقق

حکومت جهانی «انسان کامل» را پیدا می کند و در سایه ی چنین

حکومتی ظرفیت و استعدادهای بشری به شکوفایی و کمال خواهد رسید.

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

در فصل اول سند تحول بنیادین که تحت عنوان «کلیات» نامگذاری شده است،

اصطلاحات و واژگان کلیدی به کار رفته در سند مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند

و تعریف شده اند. مانند : «نظام تعلیم و تربیت رسمی

و عمومی» ، «تعلیم و تربیت»، «ساحت های تعلیم و تربیت

»، «نظام معیار اسلامی»، «شایستگی های پایه

»، «هویت»، «معلم و مربی» «جامعه ی اسلامی»، سنین

لازم التعلیم»، «حیات طیبه»، «چشم انداز»، و «نظام دوری».

در فصل دوم که تحت بیانیه ی ارزش ها نامگذاری شده است،

پس از بیان منابع ارزشی سند، به 30 گزاره ی ارزشی که محور نظام

تعلیم و تربیت است، اشاره شده است . از مهمترین این گزاره ها

           می توان به  : 1- آموزه های قرآن کریم 2- آموزه های مهدویت

و انتظار 3- میراث نظری و عملی حضرت امام خمینی (ره) و . . . اشاره کرد.

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

فصل سوم تحت عنوان «بیانیه ی مأموریت» نامگذاری شده است

که در این قسمت به این نکته اشاره شده است که نهاد آموزش و پرورش مأموریت دارد

تا با تأکید بر شایستگی های پایه، زمینه ی دستیابی دانش آموزان

در سنین لازم التعلیم طی 12 پایه ی تحصیلی (چهار دوره ی سه ساله)،

به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و حتی جهانی

را به صورتی منسجم و نظام مند، همگانی، عادلانه و الزامی در ساختاری کارآمد

و اثربخش فراهم سازد و انجام این مهم نقشی زیرساختی

در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی خواهد داشت.

طرح تدبیر مدارس ابتدایی

به ویژگی های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در افق 1404 می پردازد.

در این فصل مبحثی ذیل عنوان «مدرسه در افق چشم انداز» مطرح گردیده است

که طی آن به این نکته اشاره شده است که بر پایه چشم انداز 1404، «مدرسه جلوه ای

از تحقق مراتب حیات طیبه، کانون عرضه ی خدمات و فرصت های تعلیم و تربیت،

زمینه ساز درک و اصلاح موقعیت توسط دانش آموزان و تکوین و تعالی پیوسته ی

هویت آنان بر اساس نظام معیار اسلامی، در چارچوب فلسفه و رهنامه ی

نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97

فصل پنجم تحت عنوان «هدف های کلان» نامگذاری گردیده است

که در مجموع به 8 هدف کلان زیر اشاره شده است: 1- تربیت انسان

متعهد 2- ارتقای نقش نظام تعلیم و تربیت 3- گسترش عدالت آموزشی

4- برقراری نظام کارآمد مدیریت انسانی

5- افزایش مشارکت همگانی

6- بهسازی در نظام برنامه ریزی آموزشی

7- افزایش کارایی در نظام تعیلم و تربیت

8- کسب موقعیت نخست تربیتی در منطقه و جهان اسلام

 ♥مشاهده و دانلود فایل♥

برچسب: ،نمونه برنامه سالانه بر اساس طرح تدبیر98-97Elementary School Management Plan,اموزش پرتال همگاگ طرح تدبیراموزش تصویری سایت همگامبرنامه سالانه ابتدایی 98-97برنامه سالانه براساس طرح تدبیربرنامه سالانه براساس طرح تدبیر97برنامه سالانه پایه اول براساس طرح تدبیربرنامه سالانه پرورشی طرح تدبیر97-98,برنامه سالانه درسی فایل ویزه معاونین اجراییبرنامه سالانه طرح تدبیربرنامه سالانه مدرسه تدبیر1397-1398برنامه سالانه معلم کلاس پنجم براساس طرح تدبیربرنامه سالانه معلم کلاس ششم براساس طرح تدبیربرنامه سالانه و تقویم اجرایی براساس طرح تدبیربرنامه سالانه و تقویم اجرایی پرورشی ۹۵-۹۶برنامه سالانه طرح تدبیربرنامه سالنه ی دبستان براساس تدبیربرنامه عملیاتی تدبیر سال96-95برنامه عملیاتی96-95طرح تدبیربرنامه کامل طرح تدبیربرنامه نیروی خدماتی در طرح تدبیربروزترین و جدیدترین طرح تدبیر دبستانتقویم اجرایی ابتدایی مدرسه تدبیری شهریویر97تقویم اجرایی براساس طرح تدبیرتقویم اجرایی جدید برنامه تدبیرتقویم اجرایی دبستان مهرماه97تقویم اجرایی طرح تدبیر97-98تقویم اجرایی مدارس طرح تدبیرسال تحصیلی97-98،دانلود برنامه سالانه براساس طرح تدبیر بصورت وردتویم اجرایی دبستانجدیدترین فایل طرح تدبیرچگونگی بارگزاری تدبیر در همگامخاص فایل | برنامه سالانه و تقویم اجرایی بر اساس طرح تدبیردانلود برنامه اصلاح شده و کامل طرح تدبیر با همه فرم هادانلود برنامه سالانه طرح تدبیر97دانلود طرح تدبیر اماده سال تحصیلی جدید,دانلود طرح تدبیر برای مدیران و معاونیندانلود طرح تدبیر دبستان بصورت رایگاندانلود طرح تدبیر مدارسدانلود طرح تدبیر مدارس ابتداییدانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی سال 97دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی97دانلود طرح تدبیرکامل شده سال97-98دانلود فرم برنامه سالانه طرح تدبیرسال97دانلود نمونه تقویم اجرایی ابتدایی براساس طرح تدبیرمهر97دانلود نمونه طرح تدبیر دبستان سال تحصیلی 97-98دانلودبرنامه سالانه براساس طرح تدبیردرسی فایل طرح تدبیردرسی فایل مرجع برنامه های دبسانی دبیرستانیسایت درسی فایلطرح تدبیرطرح تدبیر 96برای مدیران دبستانطرح تدبیر اماده سال تحصیلی دیدطرح تدبیر با شیوه نامه جدیدطرح تدبیر با فرم 6طرح تدبیر برای مربی تربیت بدنیطرح تدبیر برای معاونان اموزشیطرح تدبیر برای معلمانطرح تدبیر جدیدطرح تدبیر دبستان بصورت تکمیل شدهطرح تدبیر در قالب ورد،طرح تدبیر غیر انتفاعی سال97-98طرح تدبیر کامل با شیوه نامه جدیدطرح تدبیر کامل شده برای سال تحصیلی97-98طرح تدبیر مدارسطرح تدبیر مدارس ابتداییطرح تدبیر مدارس ابتدایی در قالب ورد و رایگانطرح تدبیر مدیر ابتدایی سال96-97طرح تدبیر همه معلمان پایه اولطرح تدبیر96طرح تدبیر96-97طرح تدبیرابتدایی برای مدیرانطرح تدبیراماده با همه فرم ها,فرایند های مهم طرح تدبیرنحوه دیدن فایل های تدبیر در همگامنحوه مستند گزاری تدبیر در پرتال همگامنقش معلمان در طرح تدبیرنمونه ابلاغ مربیان xvp jnfdvنمونه ابلاغ های طرح تدبیرنمونه برنامه سالانه مدارس بر اساس طرح تدبیر سال 97-98نمونه تقویم اجرایی طرح تدبیر 96-97نمونه طرح تدبیر مهر97همگام چگونگی ورود مدیرورود به سایت همگام

 • دانشکده ها 01
 • ۰
 • ۰

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبیر

برنامه تدبیر سال تحصیلی۹۷-۹۶ براساس نگارش جدید

جدیدترین برنامه سالانه

جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی

 

فهرست 

 • مقدمه
 • اهداف دوره ابتدایی
 • چشم انداز – رویکردهای مدرسه
 • مدرسه در افق چشم انداز ۱۴۰۴ – بیانیه مأموریت
 • چشم انداز آموزشگاه – مأموریت آموزشگاه
 • چرخش های تحول آفرین
 • صورت جلسه تأیید شورای مدرسه
 • اطلاعات شناسنامه ای آموزشگاه – جدول اطلاعات تعداد کلاس و دانش آموزان دبستان
 • جدول اطلاعات فیزیکی – وضعیت تجهیزات اداری هوشمند دبستان
 • جدول مشخصات کارکنان آموزشگاه
 • بررسی وضعیت مدرک تحصیلی اولیاء – برررسی وضعیت مشاغل اولیاء
 • بررسی وضعیت شاخص های اساسی آموزشگاه
 • وضعیت پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان
 • بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی آموزشگاه
 • تحلیل محیطی محور آموزش و یادگیری
 • برنامه عملیاتی محور آموزش و یادگیری
 • تحلیل محیطی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
 • برنامه عملیاتی محور فعالیت های پرورشی و فوق برنامه
 • تحلیل محیطی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
 • برنامه عملیاتی محور توانمند سازی و مشارکت نیروی انسانی
 • تحلیل محیطی محور سلامت و تربیت بدنی
 • برنامه عملیاتی محور سلامت و تربیت بدنی
 • تحلیل محیطی محور اداری و مالی
 • برنامه عملیاتی محور اداری و مالی
 • تقویم اجرایی بهبود فرآیند مدیریت مدرسه
 • جدول کنترل نظارت و ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه سالانه دبستان
 • نحوه محاسبه سرانه

اطلاعات و مشخصات آموزشگاه

 • اطلاعات شناسنامه ای و عمومی آموزشگاه
 • اطلاعات عمومی و ساختمانی آموزشگاه
 •  تعداد کلاس و دانش آموزان آموزشگاه
 •  میثاق نامه دانش آموزی
 • مشخصات و سمت کارکنان واحد آموزشی
 • منشور اخلاقی کارکنان
 • درصد ارتقا و عدم ارتقاؤ مدرسه در سال قبل
 • نمودار درصد ارتقا و عدم ارتقا در سال قبل
 • تاییدیه برنامه
 • شناسایی قوتها و- ضعفها و فرصت ها و تهدیدها بر اساس جدول ماتریس swot
 • اهداف کلان آموزشی و پرورشی
 • جدول پیشرفت اجرایی برنامه طرح تدبیر به صورت ماهانه
 •  تقویم اجرایی بهبود فرآیند مدیریت مدرسه
 • فرم ارزیابی بهبود فرآیند
 • فرم ارزیابی بیرونی فرآیندی
 • تقویم اجرایی آموزشی و پرورشی
 • فرم بازدید معلمان
 • صورتجلسات طرح تدبیر
 • فرم های برنامه محوری و نظارت
 • فرم های پرورشی

جدول گام های تدبیر

 • شماره ۱: گام های تدوین برنامه سالانه و عملیاتی
 • جدول شماره ۲: تقویم اجرایی بهبود فرایند مدیریت مدرسه
 • جدول عنوان فرآیند (۱): برنامه ریزی (برنامه محوری)
 • مجموعه جدول ها عنوان فرآیند (۲): آموزش و یادگیری مجموعه
 • جداول عنوان فرآیند (۳): فعالیت های فوق برنامه، تربیت بدنی، سلامت و پرورشی
 • مجموعه جداول عنوان فرآیند (۴): مشارکت
 • جدول عنوان فرآیند (۵): نظارت و ارزیابی
 • جدوال عنوان فرآیند (۶): اداری و مالی
 • مجموعه جداول عنوان فرآیند (۷): خلاقیت

برنامه سالانه تدبیر

محور برنامه ریزی

محــور

 

عنوان فرایند

(نام فعالیت )

 

 

شیوه های اجرایی

واحد شاخص

وضیعت موجود

وضیعت مورد انتظار

گستره اجرا

زمان اجرا

میزان اعتبار

مسئول اجرا

در صد تحقق

برنامه ریزی

طراحی و تدوین برنامه ی سالانه جامع ، واقع بینانه و اجرایی

تشکیل و مشارکت فعال و مستمر تیم برنامه ریزی (شورای مدرسه) ،نظارت و ارزیابی

تعداد

۰

۷

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

کیفیت خود ارزیابی  انجام شده با توجه به هر یک از شاخص ها

 

تعداد

۰

۳

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

تعیین وضع موجود متناسب با نتایج خودارزیابی

تعداد

۰

۳

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

تعیین وضع مورد انتظار متناسب با قابلیت های مدرسه

کمی و کیفی

۰

خوب و به تعداد لازم

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبیر

 

محور برنامه ریزی

محــور

 

عنوان فرایند

(نام فعالیت )

 

 

شیوه های اجرایی

واحد شاخص

وضیعت موجود

وضیعت مورد انتظار

گستره اجرا

زمان اجرا

میزان اعتبار

مسئول اجرا

در صد تحقق

برنامه ریزی

طراحی و تدوین برنامه ی سالانه جامع ، واقع بینانه و اجرایی

مشارکت کارکنان در تعیین و تدوین محورهای میثاق نامه

تعداد

۰

۵

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

تعیین اقدامات اجرایی مؤثر و نوآور

 

تعداد

۰

۱۰

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

تفویض کارکنان  بر اساس ضوابط

تعداد

۰

۳

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

اولویت بندی نیازهای آموزشی

کمی و کیفی

۰

خوب

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبیر

محور برنامه ریزی

محــور

 

عنوان فرایند

(نام فعالیت )

 

 

شیوه های اجرایی

واحد شاخص

وضیعت موجود

وضیعت مورد انتظار

گستره اجرا

زمان اجرا

میزان اعتبار

مسئول اجرا

در صد تحقق

برنامه ریزی

اطلاع رسانی به کارکنان ودانش آموزان از فرایند های برنامه سالانه

– آموزش از طریق جلسات آموزشی ،تولید لوحه فشرده، بروشور،تراکت ،فضای مجازی و … ویژه همکاران

تعداد

۰

۹

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

آگاهی کارکنان از برنامه سالانه مدرسه

تعداد

۰

۱

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

آگاهی دانش اموزان از برنامه سالانه مدرسه

تعداد

۰

۳

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

آگاهی کارکنان از بندهای میثاق نامه

 

تعداد

۰

۳

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبیر

محور برنامه ریزی

محــور

 

عنوان فرایند

(نام فعالیت )

 

 

شیوه های اجرایی

واحد شاخص

وضیعت موجود

وضیعت مورد انتظار

گستره اجرا

زمان اجرا

میزان اعتبار

مسئول اجرا

در صد تحقق

برنامه ریزی

تعیین وظایف ومسئولیت هر یک از عوامل انسانی به صورت مکتوب

برگزاری جلسه و تشریح وظایف و

مسئولیت های هر یک از عوامل انسانی

کمی و کیفی

۰

۷

مدرسه

اول سال

۰

مدیر

 

ارائه وظایف افراد به صورت مکتوب  با توجه به پست سازمانی و  دستور العمل های ابلاغی

تعداد

۰

۷

مدرسه

اول سال

۰۰۰

مدیر

 

آگاهی دانش اموزان از برنامه سالانه مدرسه

تعداد

۰

۹۰

مدرسه

اول سال

۰

مدیر

 

تدوین و تنظیم  چارت سازمانی آموزشگاه

کیفی

خوب

عالی

مدرسه

اول سال

۰

مدیر

 

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبیر

محور برنامه ریزی

محــور

 

عنوان فرایند

(نام فعالیت )

 

 

شیوه های اجرایی

واحد شاخص

وضیعت موجود

وضیعت مورد انتظار

گستره اجرا

زمان اجرا

میزان اعتبار

مسئول اجرا

در صد تحقق

برنامه ریزی

تنظیم چهار چوب مشخصارزیابی

تدوین و تنظیم چهارچوب، ملاک ها

و ابزارهای ارزیابی برنامه سالانه توسط تیم برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی

تعداد

۰

۵

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

نظارت بر فرآیند اجرای برنامه و ارزیابی صحیح و به موقع از آن  

کمی و کیفی

۰

خوب

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

خود ارزیابی مستمر  مسئولین فعالیت ها

تعداد

خوب

۲

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

– تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی

کیفی

خوب

عالی

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبیر

 

محور اموزش و یادگیری

محــور

 

عنوان فرایند

(نام فعالیت )

 

 

شیوه های اجرایی

واحد شاخص

وضیعت موجود

وضیعت مورد انتظار

گستره اجرا

زمان اجرا

میزان اعتبار

مسئول اجرا

در صد تحقق

اموزش و یادگیری

زمینه سازی انجام مطالعات پژوهی نظیر اقدام پژوهی،درس پژوهی

– تشکیل گروه های درس پژوهی  جهت انجام فعالیت های پژوهشی

تعداد

۰

۳

مدرسه

طول سال

۰

 

 

تعیین جلسات آموزشی ویژه گروه های درس پژوه

تعداد

۰

۲

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

شناسایی، اولویت بندی و  مستند سازی مسائل مبتلا به مدرسه

با مشارکت تیم های پژوهشی

کیفی و کمی

خوب

عالی

مدرسه

طول سال

۰

مدیر

 

برگزاری جلسات آموزشی با محوریت مباحث علمی

تعداد

۰

۸

مدرسه

طول سال

۲۰۰هزار

مدیر

 

دانلود جدیدترین برنامه سالانه و تقویم اجرایی سال ۹۶-۹۷ براساس طرح تدبیر

محور اموزش و یادگیری

محــور

 

عنوان فرایند

(نام فعالیت )

 

 

شیوه های اجراییمشاهده و دانلود فایل

 • دانشکده ها 01